Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bełżycach

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Bełżycach (ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, tel: 81 517-27-28, fax: 81 440-31-06, email: gmina@belzyce.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Bełżycach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Wojtachnio, e-mail: mwojtachnio@belzyce.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 815172728. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Urząd Miejski w Bełżycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

81 517 27 28Biuro Obsługi Klienta
81 516 10 60 (sekretariat), fax 81 440 31 06

E-mail: gmina@belzyce.pl

Strona : http://www.belzyce.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01-07-2005

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-09-2020

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych czy obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów Prawa wodnego; na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu do dokumentów,
 • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab- przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift+ Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUpprzewinięcie strony w górę
 • PgDn- przewinięcie strony w dół
 • Ctrl+ "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl+ "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl+ "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home- przejście na górę strony
 • End- przejście na dół strony

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bełżycach

Budynek Urzędu Miejskiego w Bełżycach przy ul. Lubelskiej 3

Wejście boczne do budynku posiada windę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pełna dostępność jest na parterze budynku, natomiast ograniczony jest dostęp na pozostałe piętra z uwagi na brak windy. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na chodniku przed budynkiem są wyznaczone trzy miejsca parkingowych dla petentów z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta, znajdującego się w części dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

10. Informacje dodatkowe

Aplikacje mobilne

 • brak